Οροι Χρήσης

H Ιστοσελίδα www.pelletaki.gr περιλαμβάνει το ηλεκτρονικό κατάστημα, το οποίο αποτελεί την ηλεκτρονική παρουσία της εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.» (ΑΦΜ 800437863, ΔΟΥ ΘΗΒΑΣ). Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στη ΘΗΒΑ (Αυλίδος 62-68).

 

Περιορισμένη Άδεια

Το pelletaki.gr, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

 

Μεταβολές

Το Pelletaki.gr διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει ή να τροποποιεί τους εφαρμοστέους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση της ιστοσελίδας σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές στους όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης θα τίθενται σε ισχύ άμεσα από την γνωστοποίησή τους, η οποία μπορεί να δοθεί με κάθε μέσο συμπεριλαμβανομένης, αλλά όχι περιοριστικά, της θέσης καινούργιων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήση της ιστοσελίδας κατόπιν τέτοιας αλλαγής ή τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας τέτοιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών. Το pelletaki.gr μπορεί, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, να καταγγείλει, αλλάξει, αναστείλει ή διακόψει οποιαδήποτε επιμέρους λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας συμπεριλαμβανομένης της διαθεσιμότητας, της φωτογραφία παρουσίασης ή περιγραφής οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Το Pelletaki.gr, οι υπάλληλοί του, ή άλλοι αντιπρόσωποί του, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση αυτής της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν το Pelletaki.gr είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

Πολιτική επιστροφών

Τα προϊόντα που προωθούνται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος pelletaki.gr είναι προϊόντα ποιότητας τα οποία φέρουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις από τους αρμόδιους διεθνείς φορείς.To pelletaki.gr αναγνωρίζοντας την έλλειψη της φυσικής επαφής του τελικού καταναλωτή με το επιλεγμένο προϊόν, εξασφαλίζει στον υποψήφιο πελάτης της το δικαίωμα επιστροφής προϊόντος που έχει παραγγείλει και πληρώσει με παραγγελία OnLine εντός 15 ημερών με επιστροφή χρημάτων.

Τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων βαρύνουν τον πελάτη και όχι το ηλεκτρονικό κατάστημα Pelletaki.gr.

Παρακάτω σας παραθέτουμε τους όρους και τρόπους επιστροφής μη ελαττωματικών προϊόντων.
Επιστροφές γίνονται δεκτές εντός 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς του εκάστοτε προϊόντος, υπό την προϋπόθεση ότι η συσκευασία και το προϊόν είναι άθικτα.

Για να γίνεται αποδεκτή η επιστροφή του προϊόντος ο πελάτης επιβαρύνεται τα έξοδα μεταφοράς τόσο της αποστολής αλλά και της επιστροφής του προϊόντος.

Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω όροι δεν θα γίνεται αποδεκτή η επιστροφή του προϊόντος.

Αλλαγή ελαττωματικού προϊόντος γίνεται μόνο αφού πραγματοποιηθεί έλεγχος από το εργοστάσιο παραγωγής της κάθε εταιρείας και γίνει επιβεβαίωση για το αληθές.  Η συσκευασία θα πρέπει να είναι αυτή που συνόδευε αρχικά το προϊόν.

Για την σπάνια περίπτωση του ελαττωματικού προϊόντος και την αλλαγή αυτού θα πρέπει να συμπληρωθεί απαραιτήτως η φόρμα επικοινωνίας :